ประกาศ :: หน้าปฏิทินกิจกรรม กรุณาใช้ Google Crome ในการเปิดอ่านเท่านั้น

คำแนะนำ

ควรใช้ chrome browser ในการเปิดเท่านั้น

แผนการจัดโครงการของส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ

โครงการของส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ติดต่อสอบถามข้อมูล จำนวนรุ่น กำหนดการจัดโครงการ สถานะ
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ คุณอารยา/คุณเพ็ชรี 02-202-4564/092-246-2140/081-692-5560 1 ก.พ.-ก.ย. 57 จบ
2 โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ (EMS) คุณสมเจตน์/คุณมีนา 02-202-4578/084-438-9704 2 29-31 มี.ค. 57 / 17-19 พ.ค. 57 จบรุ่นที่1และ2
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด คุณสมเจตน์/คุณมีนา 02-202-4578/084-438-9704 1 24-28 พ.ค. 57 จบ
4 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล คุณสมเจตน์/คุณพิชญา 02-202-4578/084-438-9704 1 3-7,16-19 มิ.ย. 57 จบ
5 โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษีสำหรับ SMEs คุณมีนา/คุณสกลณีย์ 02-354-3230/092-246-2137 2 13-17 ม.ค. 57 / 2-3,5-6 มิ.ย. 57 จบรุ่นที่1และ2
6 โครงการการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน (CRP) คุณมีนา 02-202-4531 2 1) 20-22 ม.ค. 57 / 21-22 ก.พ. 57
2) 25-27 ก.พ. 57 / 21-22 มี.ค. 57
จบรุ่นที่1และ2
7 โครงการการสร้างภาพลักษณ์สินค้า (BRAND) คุณมีนา 02-354-3230 1 22-24 พ.ค. 5-6 มิ.ย. 57 จบรุ่นที่1
8 โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิต (IMM) คุณณัฐพัชร์ 02-202-4531 1 อบรม 29 พ.ค. - 18 ก.ค. 57 จบ
9 โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) คุณถิติวรรณ์/คุณณัฐพัชร์ 02-202-4597 1 ก.พ.-ก.ย. 57 กำลังจัดฝึกอบรม
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดจีน คุณสมเจตน์/คุณสกลณีย์ 02-202-4578/092-246-2137 1 18 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 กำลังเปิดรับสมัคร
11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดอินโดนีเซีย คุณสมเจตน์/คุณถิติวรรณ์ 02-202-4578/084-438-9704 1
12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดญี่ปุ่น คุณสมเจตน์/คุณถิติวรรณ์ 02-202-4578/084-438-9704 1 มิ.ย.-57 จบ
13 โครงการการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ คุณอารยา/คุณสุวรัชต์ 02-202-4564/092-246-2140 2 22-26 ธ.ค. 56 / 11-17 มี.ค. 57 จบรุ่นที่1และ2
14 โครงการกลยุทธ์ธุรกิจรุกและรับ AEC คุณอารยา/คุณสุวรัชต์ 02-202-4564/092-246-2140 1 จบ
15 โครงการเสาะหาโอกาสในการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน คุณอารยา/คุณสุวรัชต์ 02-202-4564/092-246-2140 1 มิ.ย.-57 จบ
16 โครงการการพัฒนาการตลาดแบบสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออนไลน์
Creative E-marketing
คุณอารยา/คุณสุวรัชต์ 02-202-4564/092-246-2140 1 จบ
17 โครงการจัดทำ Career Path ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับ AEC
คุณอารยา/คุณสุวรัชต์ 02-202-4564/092-246-2140 1 มิ.ย.-57 จบ
18 โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC คุณสมเจตน์/คุณพิชญา 02-202-4578/084-438-9704 2 15-18 ม.ค. 57/ 6-7 ก.พ. 57 จบรุ่นที่1และ2
19 โครงการบริหารงานขายเพื่อรุก AEC คุณสมเจตน์/คุณพิชญา 02-202-4578/084-438-9704 1 30 พ.ค. - มิ.ย. 57 จบ
20 โครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ AEC คุณสมเจตน์/คุณพิชญา 02-202-4578/084-438-9704 1 มิ.ย.-57
21 โครงการการสร้างแบรนด์ไทยใน AEC คุณสุปราณี/คุณน้ำฝน 02-202-4552 2 20-22 ธ.ค. 56/13-15 มิ.ย.57 จบ
22 โครงการเทคนิคเจรจาต่อรองธุรกิจและสร้างเครือข่ายใน AEC คุณสุปราณี/คุณน้ำฝน 02-202-4552 1 27-30 มิ.ย. 57 จบ
23 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMEs (SMEs-BUDSY) คุณสุปราณี/คุณน้ำฝน 02-202-4552 1 27-29 มี.ค , 4-11 พ.ค. 57 จบ
24 โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC คุณเพ็ชรี/คุณธีรกร 02-202-4579/081-692-5560 1 มี.ค.-57 จบ
25 โครงการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC คุณเพ็ชรี/คุณธีรกร 02-202-4579/081-692-5560 1 มี.ค.-57 จบ
26 โครงการพิชิต AEC ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ในการบริหารธุรกิจ
คุณเพ็ชรี/คุณธีรกร 02-202-4579/081-692-5560 1 ก.พ.-57 จบ
27 กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย SMEs คุณถิติวรรณ์/คุณณัฏฐินี 02-202-4597 1 9-11 พ.ค. 57, 17-19 ก.ค. 57 จบรุ่นที่1และ2
28 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการเงิน คุณมีนา/คุณสกลณีย์ 02-354-3230/092-246-2137 2 13-16 ธ.ค. 56 / 1-4 เม.ย. 57 จบ
29 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิต คุณสกลณีย์/คุณมีนา 02-354-3230/092-246-2137 2 6-8/10 ธ.ค. 57 / 26-28,30 มิ.ย. 3,17,25 ก.ค. 57 จบรุ่นที่1และ2
30 โครงการข้อกำหนดการค้าและผลกระทบทางด้านภาษีใน AEC คุณสกลณีย์/คุณมีนา 02-354-3230/092-246-2137 2 8-10 ม.ค. 57 / 7-9 เม.ย. 57 จบรุ่นที่1และ2
31 โครงการเพิ่มศักยภาพวิธีการส่งออก
(เอกสารและขั้นตอนการส่งออก)
คุณสกลณีย์/คุณมีนา 02-354-3230/092-246-2137 2 24-26 มี.ค. 57 / 14-16 พ.ค. 57 จบรุ่นที่1และ2
32 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) คุณณัฐพัชร์/คุณสกลณีย์ 02-202-4531/092-246-2137 1 จบ
33 โครงการกลยุทธ์การค้าชายแดน คุณสมเจตน์/คุณสกลณีย์ 02-202-4531/084-438-9704 1 13 มิ.ย. - 2 ก.ค. 57 จบ
34 โครงการสัมนาศึกษาดูงานและเข้าโรงงาน คุณสุปราณี/คุณน้ำฝน 02-202-4552 2 27 ก.พ - 1 มี.ค. 57 / 5-7 มิ.ย. 57 จบรุ่นที่1และ2

อัพเดตเมื่อ  28/7/2557 16:26:08


ความรู้ การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมอาเซียน