หนังสือออนไลน์  18 โครงการของกสอ. เพื่อ SMEs ไทย

You need to upgrade yourAdobe Flash Player.

 

รายละเอียดของหนังสือ 18 โครงการของกสอ. เพื่อ SMEs ไทย


รายละเอียดของหนังสือ 18 โครงการของกสอ. เพื่อ SMEs ไทย

กิจกรรม/โครงการ

1.โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMEs

2.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

3.โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม

4.โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน

6.โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

7.โครงการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ

8.โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์

9.โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่

10.โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

11.โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร

12.โครงการสร้างศักยภาพการค้าสู่สากล

13.โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย

ผู้ประกอบการ

14.โครงการข้อกำหนดการค้าและผลกระทบทางด้านภาษีของประเทศใน AEC

15.โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

16.โครงการสร้าง Brand ไทยใน AEC

17.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

18.โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC