เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ CORE8 17-19 ม.ค.57


เอกสารประกอบการสัมนา CORE8 โดย ดร.อรพิณ  สันติธีรกุล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารประกอบการสัมนา CORE8 โดย ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

ดาวน์โหลดเอกสาร